- Prowadzenie „pełniej księgowości” – Ksiąg Handlowych
- Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
- Prowadzenie ewidencji – Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych
- Wprowadzanie dokumentacji księgowej w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
-Prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych wymaganych przepisami prawa: Ewidencja środków trwałych, Ewidencję podatku VAT, Ewidencję podatku
dochodowego,
- Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz wyliczenie zaliczek: PIT, VAT-7 oraz wszelkich innych wymaganych prawem deklaracji;
- Sporządzanie wcześniej zdefiniowanych i uzgodnionych zestawień i raportów, takich jak: cash-flow, analizy kosztów, analizy płynności.
- Przygotowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi dla spółek giełdowych
- Sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski;
- Sporządzanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej dla potrzeb banku (w razie potrzeby);
  Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy
Przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi;
Zakładanie i bieżąca aktualizacja teczek personalnych
Sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy)
Rejestracja w ZUS nowo zatrudnionych pracowników;
Rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
Rozliczanie zwolnień lekarskich;
Monitoring aktualności badań lekarskich;
Monitoring szkoleń BHP;
Przesyłanie deklaracji statystycznych do GUS;
Przechowywanie dokumentacji personalnej w miejscu spełniającym wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych;
Sporządzanie list obecności i płac
Sporządzanie kartotek wynagrodzeń,
Sporządzanie list płac umów cywilnoprawnych;
Sporządzanie i przesyłanie bieżących deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
Sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz informacji podatkowych oraz przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego;
Sporządzenie rozliczenia PIT-11 lub PIT-8B oraz przekazywanie do właściwych Urzędów Skarbowych i pracowników

- Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, ZUS, Sądami i innymi organami
- Przygotowywanie planów płatności,
- Wyprowadzanie zaległości w prowadzeniu ewidencji księgowej
- Nadzór nad gospodarką magazynową i inwentaryzacjami.

- pomagamy z bieżącym zarządzaniu finansami Państwa firm
- doradzamy w zakresie spraw związanych z zarządzaniem, sprawami kadrowo – płacowymi
- doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej

- Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, ZUS, Sądami i innymi organami
- Przygotowywanie planów płatności,
- Wyprowadzanie zaległości w prowadzeniu ewidencji księgowej
- Nadzór nad gospodarką magazynową i inwentaryzacjami.

  -windykacja należności
-reprezentowanie w procesach sądowych i przed urzędami,
- pomoc prawna przy zawieraniu umów handlowych
- oferujemy bezpłatne porady prawne dla naszych klientów
  - pozyskiwanie środków pieniężnych (kredyty, pożyczki)- w tym sporządzamy wnioski kredytowe i biznesplany
- pozyskiwanie dotacji unijnych na inwestycje – przygotowujemy niezbędną dokumentację.

Oferujemy usługi audytu wewnętrznego dla właścicieli, udziałowców i akcjonariuszy, w ramach których:

- prowadzimy audyt kosztów (oceniamy zasadność i wysokość ponoszonych kosztów),
- przeprowadzamy inwentaryzację całego majątku ( środki trwałe, wyposażenie, należności, zapasy, zobowiązania) pod względem zgodności z wielkościami wykazywanymi w sprawozdaniach
- sprawdzamy, czy przez pracowników nie jest prowadzona działalność konkurencyjna.

 
HOME uslugi